Wet Dieren

De Wet Dieren beschrijft onder meer hoe kadavers en dierlijk restmateriaal uit of uit het oogpunt van volks –en dierengezondheid moeten worden vernietigd. De kadavers moeten worden aangeboden aan Rendac. Daarnaast beschrijft de Wet Dieren dat kadavers na voorbewerking bij een destructiebedrijf dienen te worden vernietigd. 

De ‘kadaverclaim’

De Wet Dieren schrijft voor dat de kosten van destructie volledig in rekening worden gebracht bij de aanbieders. Voorafgaand aan ieder nieuw jaar stelt Rendac een begroting op van de kosten voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers. Uit deze procedure, het vaststellingstraject genoemd, komt uiteindelijk de totale som van deze kosten, de zogenaamde ‘kadaverclaim’.